Zapraszamy do naszej Szkoły! Bądź z nami!

Na mocy Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 29 stycznia 2024 roku Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem – Podgórzu ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Wytyczne:

  • W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem- Podgórzu. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja, o której mowa powyżej, rodzic składa w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. pomiędzy 05.02.2024r. a 16.02.2024r.
  • Na pozostałe wolne miejsca przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, które przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
  • Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jeżowe mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej Szkoły.

Harmonogram rekrutacji:

  • 05.02.2024r. – 16.02.2024r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym,
  • 26.02.2024r. – 08.03.2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 11.03.2024r. do 15.03.2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,
  • 19.03.2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • 20.03.2024r. do 26.03.2024r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 27.03.2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Ponadto informujemy, że Dyrektor Szkoły ogłasza nabór do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem – Podgórzu na rok szkolny 2024/2025. Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej Szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia, o których mowa, składają rodzice (prawni opiekunowie) od 12.02.2024r. do 29.02.2024r.

Wykaz dokumentów do pobrania: