Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o zachowaniu ucznia w szkole i poza szkołą. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą, okazywanie szacunku innym osobom.

  • W klasach I — III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
  • Ocenę zachowania semestralną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

Oceniając zachowanie ucznia bierze się pod uwagę następujące elementy: respektowanie przez ucznia ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych, przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, zachowanie się ucznia poza szkołą, umiejętność współżycia w grupie, kontakt z rówieśnikami i nauczycielami, używanie form grzecznościowych, zdyscyplinowanie, koleżeńskość, aktywność, czynny udział w zajęciach edukacyjnych, umiejętności organizatorskie, czynny udział w życiu szkoły i klasy, przygotowanie się do zajęć edukacyjnych, dbanie o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, dbanie o estetykę podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, wytrwałość i samodzielność pracy. W ocenie zachowania bierze się pod uwagę symptomy budzące niepokój: nieśmiałość, bierność, nadpobudliwość, agresywność, łatwość popadania w konflikty z rówieśnikami itp.

Wzorowe zachowanie otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania szkolne. Ponadto jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i w środowisku. Cechuje go wysoka kultura osobista w miejscach publicznych. Jest kulturalny w stosunku do osób starszych, nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów. Odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje w klasie i w szkole. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Jest pilny, sumienny, pomaga słabszym. Ponadto uczeń: systematycznie uczęszcza do szkoły, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, dba o osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkolnego (konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne), dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności przy wsparciu szkoły i samodzielnie.

Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który należycie wypełnia obowiązki szkolne, wykazuje dużą kulturę osobistą, szanuje nauczycieli, koleżanki i kolegów, pracowników szkoły i inne osoby, z którymi się spotyka. Ponadto: dba o swoją godność i godność innych, potrafi godnie zachować się w szkole i poza szkołą, solidnie wypełnia obowiązki szkolne. Jest zawsze przygotowany do lekcji. Bierze czynny udział z zajęciach. Ma podręczniki, zeszyty, potrzebne materiały i przybory szkolne. Szanuje sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, szanuje mienie publiczne. Chętnie podejmuje i pełni powierzone mu funkcje w szkole. Dba o kulturę i estetykę słowa, nie ulega złym wpływom i chroni się przed nimi.

Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który wykazuje dużą kulturę osobistą w stosunku do osób starszych, nauczycieli, kolegów i koleżanek, potrafi zachować się godnie w miejscach publicznych, ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych i sumiennie je wypełnia, chociaż z braku zdolności nie osiąga wysokich wyników w nauce. Ponadto jest zawsze przygotowany do zajęć szkolnych, dba o estetykę podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, szanuje sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, chętnie podejmuje i pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje w szkole. Nie narusza ustalonych zasad i regulaminów szkoły. Ma nienaganne słownictwo. Nie ulega złym wpływom i chroni przed nimi swoich kolegów.

Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który nie sprawia większych problemów wychowawczych, poprawnie zachowuje się na terenie szkoły i w środowisku, stara się dbać o kulturę osobista, poprawnie zachowuje się wobec osób starszych, nauczycieli i pracowników szkoły. Ponadto: ma dobry stosunek do swoich rówieśników, nie popada z nimi w konflikty, używa odpowiedniego słownictwa, wyrządzoną krzywdę stara się naprawić. Złe zachowanie nie zawsze wynika z jego złej woli, ale innych uwarunkowań (psychika, koledzy, środowisko, w którym wyrasta). Stara się wywiązywać w miarę swoich możliwości z obowiązków szkolnych. W terminie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach szkolnych.

Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który posiada niską kulturę osobistą, lekceważy i nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie reaguje na uwagi wychowawcy, nauczycieli uczących i pracowników szkoły. Ponadto: uczeń nie dba o honor szkoły, obraźliwie odnosi się do koleżanek i kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, prowokuje sytuacje konfliktowe w klasie i szkole, opuszcza lekcje bez uzasadnienia, wagaruje, źle i niekulturalnie zachowuje się poza szkołą. Uczeń ten w małym stopniu wykazuje chęć poprawy.

Zachowanie naganne otrzymuje uczeń o bardzo niskiej kulturze osobistej. Uczeń ten lekceważy obowiązki szkolne i polecenia nauczycieli, obraźliwie odnosi się do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych osób, jest osobą trudną do współżycia w grupie, używa przemocy wobec kolegów. Ponadto: uczeń jest agresywny, niszczy bezmyślnie mienie szkolne i publiczne, źle zachowuje się poza szkołą, jest zagrożeniem dla innych osób, opuszcza zajęcia bez uzasadnienia, wagaruje, pali papierosy, pije alkohol, korzysta z różnych używek. Mimo różnych środków zaradczych ze strony wychowawcy, szkoły rodziców/prawnych opiekunów – nie wykazuje chęci poprawy.