Celami działalności pedagoga szkolnego są:

  • Realizacji „Programu wychowawczo-profilaktycznego” Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu. 
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
  • Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy. 
  • Inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości, predyspozycji uczniów.
  • Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
  • Prowadzenie wszelkich działań mających na celu wspieranie rodziców, nauczycieli oraz uczniów. 

Obowiązki pedagoga szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu pełni Danuta Nowak. Godziny pracy pedagoga szkolnego: wtorek: 8.30 – 12.30; czwartek: 8.30 – 13.30; piątek: 8.30 – 10.30.