Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. Do zadań świetlicy należy:

 • Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.
 • Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej. 
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych.
 • Wspieranie wychowanków w rozwoju intelektualnym.
 • Pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu.
 • Planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci.
 • Przeciwdziałanie powstawaniu trudności wychowawczych i niedostosowania społecznego.
 • Stosowanie ciekawych form zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych (praktycznego działania) mających wpływ na proces rozwoju dzieci  w wieku szkolnym.
 • Rozwój samorządności wychowanków.
 • Kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów.
 • Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Doskonalenie pracy pedagogicznej w świetlicy.

Obowiązki nauczyciela wychowawcy świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu pełni Renata Słodzińska. Godziny pracy świetlicy szkolnej: poniedziałek: 10.50 – 16.00; wtorek: 10.45 – 16.00; środa: 10.50 – 16.00; czwartek: 10.45 – 16.00; piątek: 10.50 – 16.00.