Ogólne cele i zadania zespołu przedmiotowego to: 

 • Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej, sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych. 
 • Doskonalenie procesu nauczania. Wysoka jakość edukacyjna.
 • Przeprowadzanie właściwych i próbnych egzaminów ósmoklasisty. Dokonywanie analiz tych egzaminów. 
 • Kształtowanie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów.
 • Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Doskonalenie zawodowe. 
 • Opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji, eksperymentów, programów oraz projektów edukacyjnych. 
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji.
 • Rozwijanie współpracy w zespole zadaniowym. 
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

W ramach powyższego zespołu nauczyciele współpracują w blokach zadaniowych: zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zespół nauczycieli przedmiotów językowych. 

Liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli klas IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020 są Barbara Pawłowska/semestr pierwszy oraz Grażyna Drzymała/semestr drugi. 

Zespół stanowią: Błądek Piotr (wychowanie fizyczne), Drzymała Grażyna (matematyka, fizyka, biblioteka), Jabłońska Krystyna (język polski), Kak Stanisław (muzyka), Kopacz Maria (plastyka, wychowanie do życia w rodzinie), Krasoń Maria (język angielski), Łyko Renata (rewalidacja), Moskal Małgorzata (matematyka, chemia), Nizioł Tomasz (informatyka, technika), Pawłowska Barbara (język polski), Podedworna Grażyna (historia), Podedworny Henryk (przyroda, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa), Szewc Wiesław (religia), Wilczyńska Joanna (język niemiecki, geografia), Wildander Karolina (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Zakrzewska-Drelich Aneta (historia, wiedza o społeczeństwie). 

 

Ogólne cele i zadania zespołu przedmiotowego to: 

 • Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji, programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
 • Opracowanie sposobów badania wyników nauczania, przygotowanie narzędzi do tych badań.
 • Dokonanie ewaluacji z przeprowadzonych testów. 
 • Koordynowanie działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
 • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.
 • Poprawa efektywności kształcenia i wychowania, podnoszenie poziomu osiągnięć uczniów, motywowanie uczniów do nauki i minimalizowanie porażek. 
 • Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu. 
 • Współpraca z rodzicami uczniów, wsparcie pedagogiczne rodziców. 
 • Rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych.

Liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 jest Bożena Wojtak. W skład zespołu wchodzą: Kasprowicz Aleksandra (logopeda), Majowicz Lidia (wychowawca klasy I-III), Rogala Celina (wychowawca przedszkola), Słodzińska Renata (wychowawca świetlicy), Trela Helena (wychowawca klasy I-III), Wieczerzak Agnieszka (język angielski), Wojtak Bożena (wychowawca klasy I-III), Żak Paulina (wychowawca przedszkola).

 

Celami zespołu wychowawczego są między innymi: 

 • Podejmowanie działań w zakresie realizacji „Programu wychowawczo-profilaktycznego” Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu. 
 • Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole (np. analiza wskaźników ocen zachowania i frekwencji).
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania.
 • Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dotyczących uczniów (m.in. wnioskowanie o diagnozę problemu dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej, skierowanie sprawy na policję lub do sądu rodzinnego).
 • Dokonywanie okresowej analizy sytuacji w zakresie uzależnień i zagrożenia problemami społecznego niedostosowania.
 • Dokonywanie okresowej analizy problemów edukacyjnych uczniów ze środowisk problemowych. 

Liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowawców jest Danuta Nowak, pedagog szkolny. W skład zespołu wchodzą wychowawcy poszczególnych oddziałów klasowych IV-VIII: Barbara Pawłowska (wychowawstwo IV), Agnieszka Ruszak/w zastępstwie: Małgorzata Moskal (wychowawstwo V), Piotr Błądek (wychowawstwo VI), Wiesław Szewc (wychowawstwo VII), Grażyna Drzymała (wychowawstwo VIII).