Celami zespołu wychowawczego są między innymi: 

  • Podejmowanie działań w zakresie realizacji „Programu wychowawczo-profilaktycznego” Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu. 
  • Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole (np. analiza wskaźników ocen zachowania i frekwencji).
  • Wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania.
  • Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dotyczących uczniów (m.in. wnioskowanie o diagnozę problemu dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej, skierowanie sprawy na policję lub do sądu rodzinnego).
  • Dokonywanie okresowej analizy sytuacji w zakresie uzależnień i zagrożenia problemami społecznego niedostosowania.
  • Dokonywanie okresowej analizy problemów edukacyjnych uczniów ze środowisk problemowych. 

Liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowawców jest Danuta Nowak, pedagog szkolny. W skład zespołu wchodzą wychowawcy poszczególnych oddziałów klasowych IV-VIII: Barbara Pawłowska (wychowawstwo IV), Agnieszka Ruszak/w zastępstwie: Małgorzata Moskal (wychowawstwo V), Piotr Błądek (wychowawstwo VI), Wiesław Szewc (wychowawstwo VII), Grażyna Drzymała (wychowawstwo VIII).