Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania ocenia się stopniem według następującej skali: 

  • W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa semestralna i końcoworoczna. Ocena ta definiuje poziom opanowania umiejętności przez ucznia.
  • W klasa IV-VIII obowiązują oceny: 6 – celujący, 5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Ma własne propozycje rozwiązań naukowych. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych konkursach organizowanych przez szkołę.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował biegle pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Ponadto: sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i różnorodnych problemów związanych ze zdobywaniem umiejętności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował istotne treści z danego przedmiotu w zakresie podstaw programowych, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań teoretycznych praktycznych o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym kształceniu się, potrafi je wykorzystać w dalszym zdobywaniu wiedzy i poszukiwaniu wiadomości. Ponadto rozwiązuje typowe praktyczne i teoretyczne zadania z pomocą nauczyciela.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania i zdobył niewielkie umiejętności, ale braki nie przekreślają możliwości zdobycia przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, potrafi rozwiązać i wykonać zadanie o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania z niewielkim stopniem trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

/Wyjątki na podstawie Statutu Szkoły/