Ocenieniu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.

Ocenianie wspomaga i zaspokaja potrzebę samorozwoju i samooceny ucznia. Wzmacnia wiarę ucznia we własne siły, jest informacją dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o poziomie wiedzy, zdobytych umiejętnościach i kompetencjach ucznia. Jest czynnikiem motywującym ucznia do nauki.

/Wyjątki na podstawie Statutu Szkoły/