Ogólne cele i zadania zespołu przedmiotowego to: 

  • Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji, programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
  • Opracowanie sposobów badania wyników nauczania, przygotowanie narzędzi do tych badań.
  • Dokonanie ewaluacji z przeprowadzonych testów. 
  • Koordynowanie działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
  • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.
  • Poprawa efektywności kształcenia i wychowania, podnoszenie poziomu osiągnięć uczniów, motywowanie uczniów do nauki i minimalizowanie porażek. 
  • Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu. 
  • Współpraca z rodzicami uczniów, wsparcie pedagogiczne rodziców. 
  • Rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych.

Liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 jest Bożena Wojtak. W skład zespołu wchodzą: Kasprowicz Aleksandra (logopeda), Majowicz Lidia (wychowawca klasy I-III), Rogala Celina (wychowawca przedszkola), Słodzińska Renata (wychowawca świetlicy), Trela Helena (wychowawca klasy I-III), Wieczerzak Agnieszka (język angielski), Wojtak Bożena (wychowawca klasy I-III), Żak Paulina (wychowawca przedszkola).