Ogólne cele i zadania zespołu przedmiotowego to: 

  • Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej, sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych. 
  • Doskonalenie procesu nauczania. Wysoka jakość edukacyjna.
  • Przeprowadzanie właściwych i próbnych egzaminów ósmoklasisty. Dokonywanie analiz tych egzaminów. 
  • Kształtowanie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów.
  • Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Doskonalenie zawodowe. 
  • Opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji, eksperymentów, programów oraz projektów edukacyjnych. 
  • Doskonalenie umiejętności komunikacji.
  • Rozwijanie współpracy w zespole zadaniowym. 
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

W ramach powyższego zespołu nauczyciele współpracują w blokach zadaniowych: zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zespół nauczycieli przedmiotów językowych. 

Liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli klas IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020 są Barbara Pawłowska/semestr pierwszy oraz Grażyna Drzymała/semestr drugi. 

Zespół stanowią: Błądek Piotr (wychowanie fizyczne), Drzymała Grażyna (matematyka, fizyka, biblioteka), Jabłońska Krystyna (język polski), Kak Stanisław (muzyka), Kopacz Maria (plastyka, wychowanie do życia w rodzinie), Krasoń Maria (język angielski), Łyko Renata (rewalidacja), Moskal Małgorzata (matematyka, chemia), Nizioł Tomasz (informatyka, technika), Pawłowska Barbara (język polski), Podedworna Grażyna (historia), Podedworny Henryk (przyroda, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa), Szewc Wiesław (religia), Wilczyńska Joanna (język niemiecki, geografia), Wildander Karolina (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Zakrzewska-Drelich Aneta (historia, wiedza o społeczeństwie).