• Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wyznaniowej i światopoglądowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 
  • Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na jej terenie oraz poza terenem szkoły (np. w czasie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjść terenowych). 
  • Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 
  • Szkoła umożliwia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych. 
  • Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
  • Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z sytuacji kryzysowych; z niepowodzeń edukacyjnych; z uwarunkowań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; sposobem spędzania wolnego czasu.

/Wyjątki na podstawie: Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu/