Zadaniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi szkoły są: 

 • Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poszanowanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku do tradycji narodu polskiego, jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata. 
 • Krzewienie patriotyzmu (w tym: edukacja regionalna). 
 • Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, poszanowanie prawa, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowania prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu.
 • Wychowanie dla pokoju.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwości na sprawy innych.
 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela.
 • Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących.
 • Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.
 • Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska.
 • Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.
 • Przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, aby uczeń umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia; wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość; opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku; uczestniczył w pracy zespołowej; korzystał z różnych źródeł informacji; zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy; doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji; posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi; rozumiał i cenił wartość własnego życia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

Ponadto: 

 • Szkoła wyposaża w wiedzę o: człowieku i społeczeństwie; problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju; kulturze, języku, historii, środowisku przyrodniczym i jego ochronie; nauce, technice i pracy dającej podstawę do interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
 • Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień. 
 • Szkoła zapewnia opiekę uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań, funkcjonujących na terenie szkoły. Szkoła wyrównuje szanse edukacyjne uczniów słabszych w nauce. 
 • Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawę i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek Ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.
 • Szkoła dba o pełne bezpieczeństwo swoich wychowanków. 

/Wyjątki na podstawie: Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu/