Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i zdobytych umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. System oceniania jest jawny, jasny, precyzyjny i spójny, nakierowany na samorozwój ucznia.

  • Ocenianie bieżące, klasyfikowanie semestralne i roczne odbywa się według skali 6-1.
  • W klasach I — III stosuje się ocenę opisową (semestralną i roczną).
  • Zakres oceny obejmuje odpowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność oraz działalność praktyczną.
  • Ocenianie odbywa się według jasnych kryteriów.
  • Nauczyciele zobowiązani są dostosować wymagania do zdolności i poziomu umysłowego poszczególnych uczniów, aby otrzymana ocena była adekwatna do włożonego wysiłku.
  • Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  • Ustalone kryteria ocen winny być elastyczne, tak, aby odnosiły się do danego ucznia. 
  • Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak ich rodziców/opiekunów prawnych. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu od 1 lutego 2020 roku funkcjonują dzienniki lekcyjne tylko w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja dzienników ułatwia komunikację oraz przepływ informacji na linii: nauczyciel/wychowawca – uczeń – rodzic.

/Wyjątki na podstawie Statutu Szkoły/